Rachunki sumienia

LITANIA LORETANSKA

Maryjo, pragnę zobaczyć swoje życie w świetle wezwań litanii ku Twej czci. Pomóż mi w tym. Amen.

Święta

· Czy pragnę stawać się świętym? Jak często się spo­wiadam? Jak często przystępuję do Komunii Świętej? Czy trwam w łasce uświęcającej? Czy współpracu­ ję z łaską Bożą? Czy codziennie wieczorem robię rachunek sumienia? Czy szczerze żałuję za popeł­nione grzechy? Czy staram się z nich poprawiać?

Matka

· Czy troszczę się o dobro materialne, moralne i ducho­we osób oddanych pod moją opiekę (dzieci, rodzice, współmałżonek, chorzy, podwładni, współpracow­nicy)? Czy modlę się za nich? Czy pokutuję za nich?

Panna

· Czy w myślach, wyobrażeniach, pragnieniach, sło­wach i uczynkach jestem czysty, skromny?

· Czy kocham mego Oblubieńca Jezusa całym sercem, duszą, umysłem, ciałem?

Zwierciadło sprawiedliwości

· Czy oddaję każdemu to, co mu się należy: szacu­nek, wynagrodzenie za pracę, posłuszeństwo, cześć, wdzięczność, życzliwość?

Stolico mądrości

· Czy szukam mądrości w słowie Bożym? Czy słu­cham, czytam, rozważam, modlę się, żyję słowem Bożym?

Przyczyno naszej radości

· Czy promieniuję radością Bożą czy raczej pesy­mizmem? Czy przyczyniłem się do uśmiechu czy raczej smutku moich bliźnich?

Przybytku Ducha Świętego, pobożności

· Czy otwieram się na działanie Ducha Świętego? Czy staram się słuchać Go w sumieniu? Jak wygląda moja modlitwa? Czy modlę się w Duchu czy tylko wargami?

Różo duchowna

· Czy troszczę się o życie duchowe? Czy troszczę się o komunię z Bogiem, wiarę, życie sakramentalne, czy raczej więcej jest zabiegania o sprawy doczesne?

Wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej

· Czy bronię się przed pokusami? Czy walczę z grze­chami i wadami? Czy unikam okazji do grzechów?

Domie złoty

· Czy w mojej rodzinie, wspólnocie troszczę się o atmosferę miłości, zgody, życzliwości, dialogu, przebaczenia, pojednania?

Arko przymierza

· Jak wywiązuję się z przymierza chrzcielnego? Czy wyrzekam się grzechów, tego, co prowadzi do zła, szatana? Czy staram się wzrastać w nowym życiu w wierze, nadziei i miłości? Czy jako rodzic swoim przykładem i słowami przyczyniam się do wycho­wania dzieci w wierze? Czy może swoim postępo­waniem oddalam dzieci od Boga?

Bramo niebieska

· Czy pomagam innym wejść do nieba? Czy może jestem zgorszeniem dla innych? Czy troszczę się o przyjęcie sakramentów świętych dla moich bli­skich, którzy chorują, są w niebezpieczeństwie śmierci? Czy modlę się o dobrą śmierć dla siebie i innych? Czy pamiętam o zamawianiu Mszy św., modlitwie, odpustach za zmarłych?

Gwiazdo zaranna

· Czy budzę nadzieję w innych? Czy ukazuję zawsze miłość i zwycięstwo Boga? Czy potrafię pokazywać w każdej sytuacji duchowy, Boży wymiar rzeczywi­stości? Czy sieję zwątpienie, zniechęcenie, narzeka­nie, beznadziejność?

Uzdrowienie chorych

· Czy w moim sercu pierwsze miejsce zajmują cho­rzy, cierpiący na ciele i duszy? Czy cierpiący są priorytetem w mojej modlitwie, odwiedzinach, pomocy, towarzyszeniu?

Ucieczko grzesznych

· Czy pamiętam o modlitwie za zatwardziałych grzeszników, bo są w wielkim niebezpieczeństwie duchowym? Czy pokutuję za nich? Czy wykorzy­stuję Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty miesiąca, aby zadośćuczynić za ich grzechy? Czy upominam grzeszących z miłością, spokojnie? Czy jestem obo­jętny(­a), pochwalam grzechy innych?

Pocieszycielko strapionych

· Czy dostrzegam strapionych wokół siebie? Czy jednoczę się z nimi, wczuwam się w ich położe­nie? Czy pocieszam ich konkretnie – to znaczy pomagam, działam, zaradzam ich trudnościom, towarzyszę?

Wspomożenie wiernych

· Czy modlę się za moich bliskich? Czy dbam o roz­wój ich wiary, miłości, wierności Bogu? Czy znajduję czas, aby porozmawiać z nimi o sprawach religij­nych, duchowych?

Królowo

Królować znaczy służyć!

· Czy jestem chętny(­a) do wszelkiej pomocy? Czy staram się słuchać do końca? Czy staram się posłu­chać moich bliźnich i pomóc im? Czy staram się służyć w zwykłych, szarych, codziennych pracach? Czy może świadomie albo podświadomie uważam, że „jestem stworzony do większych rzeczy”? Czy chcę służyć każdemu – zawsze, natychmiast, z ra­dością? Czy może jestem skupiony na sobie? Czy jestem egoistyczny(­a), myślę o własnej wygodzie i przyjemności?

MODLITWA

Maryjo, pragnę wychwalać Twoje cnoty. Ty jesteś dla mnie wzorem życia chrześcijańskiego. Dostrzegam w rachunku sumienia, dzięki Duchowi Świętemu, jak wiele mi brakuje, aby Cię naśladować. Nie zrażam się tym, bo wiem, że Ty jesteś moją niebieską Mamą, która troszczy się o mój rozwój duchowy. Oddaję się pod Twoją opiekę z nadzieją, że wyprosisz dla mnie łaskę nawrócenia. Maryjo, Mistrzyni życia duchowe­go, módl się za mną. Amen.

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00

tel: 61 823 35 87

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta parafialnego:

35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30
9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30
20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.00

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus