Start
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Cmentarz parafii pw. św. Stanisława Kostki, nazywany też WINIARSKIM znajduje się w dzielnicy Piątkowo, w centrum os. Bolesława Chrobrego, przy ul. Henryka Łowmiańskiego. Mimo że znajduje się na teranie parafii Opatrzności Bożej, jest administrowany przez parafię św. Stanisława Kostki, która jest właścicielem tej nieruchomości.
Cmentarz został otwarty 26 czerwca 1933 roku przez Biskupa Walentego Dymka.
Cmentarz jest miejscem poświęconym, przeznaczonym do chowania zmarłych oraz miejscem sprawowania kultu religijnego. Kościół, wyznając wiarę̨ w objawionego Boga w Trójcy Świętej jedynego, składa swoich zmarłych do ziemi Bożej. Ta czynność́ jest nierozerwalnie związana z proklamacją pewnej nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego, która jest nam objawiona przez Jezusa Chrystusa. Kościół oczekuje na paruzję Chrystusa – powtórne Jego przyjście. Z tego powodu nie tylko pogrzeb, lecz także pamięć o zmarłych i pielęgnacja grobów mają charakter kultu religijnego.

II. SPRAWY PORZĄDKOWE
1. Biuro Administracji Cmentarza mieści się w budynku domu parafialnego parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu, ul. Tadeusza Rejtana 8. Sprawy cmentarne można załatwić w godzinach urzędowania Biura Parafialnego.
2. Na cmentarzu obowiązuje godne zachowanie i cisza oraz ograniczenie do niezbędnego minimum jeżdżenia wszelkimi pojazdami (w tym także rowerami). Zabrania się również wprowadzania zwierząt, spożywania alkoholu i palenia tytoniu, zrywania kwiatów i niszczenia zieleni, prowadzenia akwizycji i handlu wszelkimi towarami (także nagrobkami), prowadzenia agitacji słownej czy też w innej formie.
3. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
4. Zabrania się ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew, krzewów bez zezwolenia Administracji Cmentarza.
5. Nie zezwala się bez zgody Administracji Cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.
6. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
7. Na terenie cmentarza zakazuje się prac kamieniarskich i budowlanych bez uprzedniego zgłoszenia się w Biurze Administracji Cmentarza i uzyskania zgody na te prace.
8. Administracja Cmentarza – w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów, ( ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 21 lipca 2013 r. ) – prowadzi księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.
9. W księdze osób pochowanych i księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku w porozumieniu z rodziną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.07.2003 Dz.U.nr 141 z dnia 13.08.2003 poz. 1370.
10. Do kompetencji Administracji Cmentarza należy:
a) ustalanie miejsca pochówku;
b) pobieranie opłat za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych regulaminem;
c) wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
11. Opłata prolongaty poprzez bankowość internetową wymaga umieszczenia w tytule wpłaty następujących danych: dokładne dane o miejscu grobu: kwatera, rząd, miejsce, imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby prolongującej. Dane są potrzebne do wysłania pisemnego potwierdzenia dokonania prolongaty.
12. Właściciel cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na terenie cmentarza. Opiekun grobu może ubezpieczyć nagrobek we własnym zakresie.
13. Osoby przebywające na cmentarzu objęte są̨ ubezpieczeniem OC.
14. Wszelkie ostateczne decyzje w sprawach precedensowych związanych z działaniem cmentarza podejmuje Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, który jest także reprezentantem cmentarza wobec władz świeckich i kościelnych.
III. CHOWANIE ZMARŁYCH
1. Pochowania osoby zmarłej mogą dokonać osoby wymienione w art.10 pkt.1 Ustawy
o Cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959r. (Dz.U.00.23.295), po przekazaniu w Biurze Administracji Cmentarza oryginału karty zgonu zarejestrowanej w USC (odcinek dla Administracji Cmentarza) oraz zgody na katolicki pogrzeb (NIHIL OBSTAT) z parafii, w której zmarła osoba mieszkała. Na cmentarzu tym, przy zachowaniu tego samego ceremoniału, można chować zarówno zwłoki w trumnach jak i prochy po kremacji.
2. Prochy zmarłych umieszczone po kremacji w urnach traktowane są zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem i obowiązują wobec nich wszystkie aktualne zasady pochówku czy ekshumacji.
3. Ze względu na katolicki charakter cmentarza oraz pogrzebu zabrania się jakichkolwiek pozaliturgicznych, wizualnych czy też dźwiękowych form wyróżniania niektórych grzebanych tutaj osób (kanon 1181 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
O przebiegu i charakterze liturgii decyduje zawsze ostatecznie kapłan, który ją celebruje.
4. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.
IV. EKSHUMACJE
Aby dokonać ekshumacji, należy:
1. Uzyskać akt zgonu osoby, której szczątki mają być ekshumowane.
2. Uzyskać zezwolenie miejscowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej określonej dla rejonu cmentarza, z którego ekshumacja ma zostać przeprowadzona. Na terenie miasta Poznania jest to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Gronowa 22.
3. Zgłosić się w administracji cmentarza, z którego ma być dokonana ekshumacja.
4. W przypadku ekshumacji na „nasz” cmentarz lub z „naszego” cmentarza należy zgłosić się w tutejszym Biurze Administracji Cmentarza z wyznaczonym terminem i decyzją Sanepidu.
5. Ekshumacje wykonuje się zgodnie z obowiązującym prawem w okresie jesienno-zimowym, tj. od 16 października do 15 kwietnia.
V. GROBY
1. Na cmentarzu parafialnym przygotowuje się groby:
a) ziemne, głębinowe - pojedyncze, podwójne, potrójne;
b) urnowe.
2. Grób nie może być wykorzystany do ponownego chowania przed upływem 20 lat, chyba że jest to grób głębinowy.
3. Do grobów rodzinnych można chować urny z prochami członków rodziny nawet przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku.
4. Po 20 latach od dnia pochówku, w przypadku gdy nie zostanie przedłużona opłata na kolejne lata, grób może zostać ponownie wykorzystany do pochówku, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Nie dotyczy to grobów murowanych.
5. Administracja Cmentarza będzie się starała traktować każdą sprawę indywidualnie
i podejmie próby nawiązania kontaktu z rodziną osoby pochowanej wcześniej, chociaż prawo cywilne obowiązujące aktualnie takiego obowiązku nie nakłada. Gdy mimo prób porozumienia się z rodziną, grób nie zostanie opłacony przez jeden rok od upływu terminu dokonania prolongaty, Administracja Cmentarza ma prawo uznać, że dotychczasowi opiekunowie nie żyją lub zrezygnowali z prawa do miejsca i wykorzysta je ponownie do pochówku.
6. W grobie murowanym i ziemnym nie mogą być chowane zwłoki osób niemających do tego grobu uprawnienia.
7. Zabrania się użycia do ponownych pochówków tych grobów, które mają wartość historyczną albo artystyczną.
8. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są̨: opiekun grobu w porozumieniu z członkami rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
a) pozostały małżonek(-ka),
b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
d) krewni boczni do 4 stopnia,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Wynika to z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r.
9. Zmiana opiekuna grobu/miejsca wymaga złożenia oświadczenia w Administracji Cmentarza i ewentualne uzyskanie zgody osób, które według ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych mają prawo do pochowania się w tym grobie.
VI. UTRZYMANIE GROBÓW – NAGROBKI – ZIELEŃ
1. Opieka nad nagrobkami istniejącymi
a) Nagrobek jest zawsze własnością rodziny lub opiekunów grobu, którzy go postawili. Nagrobek może być ubezpieczony, ale tylko indywidualnie przez rodzinę, czyli jego właściciela. Do osób tych należy dbanie o jego należyty wygląd i stan techniczny, aby nie zagrażał ludziom odwiedzającym sąsiednie groby oraz innym nagrobkom.
b) Administracja Cmentarza zastrzega sobie prawo podjęcia interwencyjnych działań eliminujących takie zagrożenia, aż do demontażu niebezpiecznego nagrobka włącznie. O sytuacji takiej zawiadomieni zostaną opiekunowie grobu, o ile ich dane zapisane w księgach cmentarnych będą aktualne. Administracja Cmentarza wykona także dokumentację opisowo-fotograficzną tych działań. Nagrobek z grobu nieprolongowanego, przeznaczonego do wykorzystania, w sytuacji gdy kontakt z opiekunami nie jest możliwy, zostanie zdemontowany i zgruzowany.
c) Niektóre nagrobki zostały wpisane do rejestru zabytków. Karty nagrobków zabytkowych są dostępne do wglądu w Biurze Administracji Cmentarza.
d) Administracja Cmentarza w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków może wyrazić zgodę na nowe pochówki w grobach ze starymi, zabytkowymi nagrobkami, ale wyłącznie pod warunkiem, że przed pogrzebem rodzina zapewni fachowy demontaż nagrobka, a po pogrzebie zostanie on przywrócony do stanu poprzedniego po wykonaniu niezbędnych napraw, uzupełnień, napisów itp. Rodziny mające zamiar wprowadzić zmiany na nagrobkach wpisanych do rejestru zabyków powinny wcześniej uzgodnić zakres prac z Administracją Cmentarza.

2. Stawianie nagrobków nowych
a) Projekty nowych nagrobków oraz prac renowacyjnych nagrobków starych należy składać w Biurze Administracji Cmentarza przed zleceniem ich wykonania.
b) Projekty powinny uwzględniać styl starych nagrobków już istniejących oraz katolicki charakter cmentarza. Dotyczy to także treści inskrypcji umieszczanych na nagrobkach.
c) Projekt nowych nagrobków powinien zawierać:
• dane personalne inwestora;
• dane o miejscu grobu na cmentarzu;
• rysunek – projekt nagrobka z wymiarami (ewentualnie wymiary charakterystycznych elementów);
• treść i umiejscowienie napisów;
• dane wykonawcy nagobka.
d) Standardowe wymiary nagrobków na grobach pojedynczych ziemnych to 180x80 cm. Niekiedy wielkość tę można negocjować. Wymiary nagrobków na grobach dziecięcych i urnowych wynoszą 90x60 cm. Wymiary nagrobka na grobowcu murowanym określają warunki umowy.
e) Otrzymanie zgody na ustawienie nagrobka wymaga zatwierdzenia projektu przez Admnistrację Cmentarza. Potwierdzony dokument jest przepustką na wjazd kamieniarza na cmentarz. Za wydanie zgody Administracja pobiera dobrowolną ofiarę.
3. Prace kamieniarskie
a) Prace kamieniarskie można wykonywać tylko w dni robocze w godzinach 7.30 -14.30. Wjazd samochodów firm kamieniarskich jest możliwy tylko bramą główną po zgłoszeniu się u ogrodnika cmentarnego i okazaniu zgody na ustawienie nagrobka lub wykonanie innej pracy.
b) Firmy kamieniarskie mają obowiązek zabrania z cmentarza starych nagrobków lub ich elementów pozostałych po ustawieniu nowego nagrobka.
c) Utwardzanie nawierzchni wokół grobu można dokonać tylko za zgodą Administracji Cmentarza. W Biurze Administracji Cmentarza, Poznań, ul. Rejtana 8 trzeba złożyć pisemną prośbę o zamiarze utwardzenia nawierzchni wokół grobu. Odbiór pracy dokona ogrodnik cmentarny na zlecenie Administracji Cmentarza.
d) Po ekshumacji z „naszego cmentarza” nagrobek nadal pozostaje własnością rodziny, opiekuna czy osoby, która poniosła koszty z postawieniem nagrobka. Właściciel nagrobka zobowiązany jest do zabranie go z cmentarza. Jeśli tego nie dokona przez 3 miesiące od daty ekshumacji, nagrobek przechodzi na własność Administracji Cmentarza.
4. Zieleń
a) Znajdująca się na cmentarzu zieleń niska i rosnące drzewa są elementami tego cmentarza.
b) Zabrania się samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w zieleni poza powierzchnią grobów, a w szczególności wycinania starych i sadzenia nowych krzewów i drzew.
c) Zarządca cmentarza nie odpowiada za zieleń posadzoną samowolnie, która w czasie kopania grobów może ulec uszkodzeniu lub likwidacji.
d) Osobom, którym zostanie udowodnione niszczenie zieleni, a szczególnie starodrzewu, będą wytaczane sprawy karne.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Regulamin cmentarza jest opublikowany na parafialnej stronie internetowej www.stanislawkostka.pl. Można się z nim zapoznać w Biurze Administracji Cmentarza przy ul. Rejtana 8 lub u ogrodnika cmentarnego.
2. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie reguluje Ustawa o cmentarzach
i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 roku (tekst jednolity Dz.U. 00.23.295) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.10.1972 w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz.U.72.47.299) z późniejszymi zmianami oraz Statuty Archidiecezji Poznańskiej.
3. W Internecie znajduje się wyszukiwarka grobów na cmentarzu winiarskim pod adresem: http://www.poznan.pl/mim/public/necropolis/search.html
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 r.

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00

tel: 61 823 35 87

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta parafialnego:

35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30
9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30
20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.00

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus